• Thứ ba, 18/06/2024, 6:40 (GMT+7)

DỊCH VỤ TƯ VẤN

MUA BÁN, CHUYỂN NHƯỢNG CÔNG TY CỔ PHẦN

9h:27 - Thứ ba, 7/01/2020

Công ty cổ phần là doanh nghiệp, trong đó: Vốn điều lệ được chia thành nhiều phần bằng nhau gọi là cổ phần; Cổ đông có thể là tổ chức, cá nhân; số lượng cổ đông tối thiểu là 03 và không hạn chế số lượng tối đa; Cổ đông chỉ chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp trong phạm vi số vốn đã góp vào doanh nghiệp;

DỊCH VỤ SÁT NHẬP DOANH NGHIỆP

16h:6 - Thứ bẩy, 4/01/2020

Một hoặc một số công ty (sau đây gọi là công ty bị sáp nhập) có thể sáp nhập vào một công ty khác (sau đây gọi là công ty nhận sáp nhập) bằng cách chuyển toàn bộ tài sản, quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp sang công ty nhận sáp nhập, đồng thời chấm dứt sự tồn tại của công ty bị sáp nhập.

ĐẤT ĐAI - SỔ ĐỔ

16h:2 - Thứ bẩy, 4/01/2020

Luật Cao Minh được thành lập và hoạt động chuyên môn trong các lĩnh vực về tư vấn và thực hiện các thủ tục đầu tư, đất đai, tư vấn các vấn đề pháp lý cho doanh nghiệp, tham gia các hoạt động tố tụng và các vấn đề pháp luật khác tại Việt Nam